Status gminy uzdrowiskowej przyznawany jest decyzją Ministra Zdrowia raz na 10 lat. Okres ważności uzdrowiskowego certyfikatu dla miasta Ustronia upływa z końcem października br.. Aby utrzymać ten status należy spełniać wysokie wymagania dotyczące zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilości powierzchni biologicznie czynnej, czyli odpowiedniej ilości terenów zielonych, lasów a także czystości powietrza, klimatu oraz zurbanizowania w infrastrukturę techniczną i bazę techniczną: hotele, sanatoria, zakłady przyrodolecznicze, pijalnie wód a także parki kuracyjne.  

- Zakończono prace nad  przygotowywania wniosku do Ministerstwa Zdrowia dotyczącego nowego operatu uzdrowiskowego, którego ważność kończy się w  bieżącym roku – mówi Ireneusz Szarzec burmistrz Miasta Ustroń -  Mamy zakończone badanie klimatu, naturalnych surowców leczniczych, które są wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym, mamy także zinwentaryzowany stan infrastruktury technicznej czyli mamy zbadane wszystkie elementy, które są potrzebne do złożenia ponownego wniosku o operat uzdrowiskowy  - uzupełnia burmistrz.

Uzyskanie operatu uzdrowiskowego jest niezbędnym elementem by utrzymać status uzdrowiska. Pomimo sporego zapasu czasowego Miasto dysponuje już w pełni przygotowaną dokumentację, która została pozytywnie zaopiniowana przez Miejską Komisję Uzdrowiskową. Do końca miesiąca czerwca zostanie złożony stosowny wniosek w Ministerstwie Zdrowia o przedłużenie na kolejne 10 lat wymaganego operatu uzdrowiskowego, który jest kluczowym elementem w funkcjonowaniu uzdrowiska Ustroń. Status uzdrowiska wyznacza kierunek rozwoju. Bycie uzdrowiskiem to podstawowy element życia danego miasta. To jednak nie tylko przywileje, to obowiązek właściwego dostosowania gospodarki. Wynikają z tego ograniczenia dotyczące np. budownictwa przemysłowego, które jest szkodliwe dla środowiska.

- To, z czego żyje nasze miasto dotyczy uzdrowiska - wyjaśnia włodarz Miasta Ustroń – W związku z tym, iż nie możemy tutaj lokować żadnego przemysłu, żadnych większych usług komercyjnych, koncentrujemy się na usługach uzdrowiskowych, które są bazą dla turystyki, rekreacji i sportu. Mieszkańcy Ustronia żyją więc głównie z usług związanych z przyznaniem miastu statusu uzdrowiska – dodaje  Ireneusz Szarzec.

Pozytywnym elementem dla miasta Ustroń jest także posiadanie surowców naturalnych, takich jak solanki i borowiny, które są wykorzystywane w procesach leczniczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Obecnie opracowywane są metody wtórnego wykorzystywania borowin pozabiegowych, które odpowiednio przechowywane i uzdatniane odzyskują swoje właściwości lecznicze. Korzyści płynące dla miasta  ze statusu uzdrowiska to także opłaty uzdrowiskowe i dotacje z budżetu państwa.  - Roczne wpływy z opłat uzdrowiskowych to rząd około dwóch mln złotych. Opłaty te są podzielone na opłaty od osób dorosłych  oraz młodzieży i dzieci. Istnieje także grupa osób ustawowo zwolnionych z opłat, np. inwalidzi. Dotacja uzdrowiskowa, traktowana przez ustawodawcę jako rekompensata za utracone przez miasto-uzdrowiska, korzyści ze względu na brak przemysłu, to także około dwóch mln złotych. Kwoty te są w całości przeznaczane na przedsięwzięcia związane z uzdrowiskowym charakterem miasta: na infrastrukturę techniczną, utrzymanie oczyszczalni ścieków a także na poprawę wizerunku miasta – wylicza burmistrz Ustronia.

 Od paru lat ściągalność opłaty uzdrowiskowej ulega poprawie. Zwiększono ilość inkasentów pobierających opłatę. Władze miasta liczą na dalsza pozytywna współprace z właścicielami obiektów hotelowych, turystycznych i uzdrowiskowych.