Początkiem grudnia 2020 roku, powołana przy premierze komisja wybrała projekty, które zostaną dofinansowane z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to wsparcie dla gmin i powiatów z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jesienny nabór miał charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. Do województwa śląskiego trafi 531 mln zł, a są to są wnioski samorządów na konkretne zadania i projekty, które będą w najbliższym roku realizowane. Mają one pobudzić lokalny rynek gospodarczy, ale również pobudzić rozwój dla całego województwa.

W ramach tych środków przekazano także 2 825 000,00 zł z wnioskowanych 5 650 000,00 zł dla gminy Istebna na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury. Zadanie obejmie przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w centrum Istebnej wraz z układem komunikacyjnym, siecią i przyłączem elektroenergetycznym, siecią kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej i wykonanie obiektów małej architektury. Będzie to  zatem kompleksowa rewitalizacja budynku - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda), itd.

Warto dodać, że w pierwszym, letnim naborze Gmina Istebna otrzymała 2 411 877,00zł co zostanie wykorzystane jako wkład własny do realizowanych inwestycji. Zaś 16 grudnia zostały złożone kolejne wnioski do trzeciego naboru, który kończy się 28 grudnia br.