Po raz kolejny Gmina Istebna oraz Obec Hrcava przygotowały wspólnie wniosek na dofinansowanie na infrastrukturę komunikacyjną o charakterze transgranicznym. Projekt o nazwie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku” został 30 listopada 2016 złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach naboru wniosków na projekty drogowe.

- W ramach projektu realizowane będą przede wszystkim działania inwestycyjne mające na celu modernizację infrastruktury drogowej w przygranicznych gminach Hrczawa i Istebna – mówi Wiesław Legierski inspektor d/s projektów Europejskich. -  W szczególności chodzi o realizacje Modernizacji głównej drogi od Komorowskiego Gronia do Trójstyk o długości 4,903 km (gmina Hrczawa). W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona kompleksowa odbudowa podbudowy i nawierzchni istniejącej drogi wraz z wyłożeniem nowej asfaltowej warstwy ścieralnej, ponadto wykonane zostanie uzupełnienie aktualnie nieutwardzonych odcinków w drodze i transgraniczne połączenie z istniejącą drogą w gminie Istebna – zauważa inspektor urzędu.

Projekt również obejmuje: przebudowę drogi Dziedzina o łącznej długości 4,36 km w 2018 r. Zakres inwestycji będzie obejmował poprawę stanu technicznego poprzez wzmocnienie warstw podstawowych i wytworzenie nowej nawierzchni asfaltowej, również na odcinkach które nie są obecnie utwardzone lub są bardzo uszkodzone. W ramach projektu zostanie zrealizowana jeszcze przebudowa gminnej drogi Wilcze - Biźniokowa - Kameralna o łącznej długości 2,5 km. W ramach prac budowlanych przeprowadzona zostanie kompleksowa odbudowa nawierzchni drogi na warstwę asfaltową, w tym także wzmocnienie podstawy i inne niezbędne naprawy (drenaż, naprawa pobocza). Zadanie to realizowane będzie w 2 etapach: etap 1 (2018) to odcinek Wilcze – Kuboszula długości 1 km oraz etap drugi (2019) Wilcze – Kameralna długości 1,5 km- Modernizacja infrastruktury drogowej jest bezpośrednio związana z udostępnieniem/poprawą dostępności komunikacyjnej przyrodniczych i kulturalnych atrakcji w obu gminach. Wraz z pracami inwestycyjnymi realizowane będą także inne działania na rzecz wsparcia rozwoju ruchu turystycznego – dodaje Wiesław Legierski. - Obejmuje opracowanie jednakowej koncepcji oznaczeń turystycznych ważnych obiektów ruchu turystycznego, które zostaną umieszczone bezpośrednio przy modernizowanej infrastrukturze, ułatwiając orientację w terenie wśród odwiedzających oraz opracowanie wspólnych materiałów drukowanych promujących i informujących o nowo udostępnionych obiektach ruchu turystycznego po obu stronach granicy – zauważa pracownik gminy Istebna.

 

Projekt wspólny o łącznej wartości 3,23 mln euro ubiega się o dofinansowanie w wysokości 2,75 mln euro. Jest to jedyny projekt drogowy z terenu Województwa Śląskiego, który pozytywnie przeszedł ocenę uproszczonego wniosku projektowego i uzyskał odpowiednią liczbę punktów kwalifikującą projekt do dalszej oceny w trybie konkursowym. Realizacja projektu planowana na lata 2017-2019 będzie możliwa wyłącznie w sytuacji uzyskania dofinansowania i zapewnienia środków własnych na prefinansowanie. Wynik naboru będzie znany po posiedzeniu Komitetu Monitującego Programu w dniu 15.03.2017.