Jak poinformowali urzędnicy z Trójwsi, rozpoczyna się ostatni etap przed realizacją nowego transgranicznego projektu.
Na projekt składają się 2 inwestycje po obu stronach granicy, których realizacja spowoduje utworzenie nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy gminami w Polsce i Słowacji.

- Zakres projektu obejmuje po polskiej stronie granicy budowę 715 m nowej drogi oraz mostu na potoku Czadeczka, natomiast Obec Čierne (przy współudziale Obec Skalité) buduje 205 m nowej drogi i modernizuje 1800 m drogi i mosty w jednym ciągu komunikacyjnym. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i zawarciu umowy o dofinansowanie, co nastąpi w grudniu 2016 roku, rozpocznie się proces inwestycyjny, którego zakończenie nastąpi najpóźniej w maju 2018 r. – poinformował Wiesław Legierski inspektor ds. projektów europejskich Urzędu Gminy w Istebnej.

Polsko – słowacka droga stanowić będą jedyne drogowe połączenie komunikacyjne powiatu Cieszyńskiego ze Słowacją i w praktyce umożliwi szybsze i wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających w Polsce i Słowacji, w której aktualnie budowana jest droga ekspresowa D3 ze zjazdami w sąsiadujących miejscowościach Svrcinovec i Skalite.

- Projekt jest wynikiem długofalowego planowania strategicznego, kontynuacją działań trójstronnych w ramach tzw. Programu Rozwoju Trójstyku z udziałem polsko-czesko-słowackich partnerów. Inwestycje w Polsce i Słowacji były od wielu lat oczekiwane przez samorządy i mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin, ale pozbawionych bezpośredniego połączenia drogowego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy w regionie, zwiększy jego atrakcyjność, przyspieszy procesy integracji i poprawi ciągle dobrze układająca się współpracę Istebnej z sąsiadami – zauważa Wiesław Legierski.

Projekt partnerski „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap 2” otrzymał dofinansowanie z EFRR w wysokości 2 364 028,29 euro w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt o wartości całkowitej 2,83 mln euro uzyskał dofinansowanie ze środków programu INTERREG VA Polska – Słowacja w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w naborze do osi priorytetowej „2 – Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet: „Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi”.