Urząd Miejski w Wiśle zaprasza mieszkańców Wisły (właścicieli nieruchomości) do udziału w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”, na realizację którego Gmina Wisła będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje:

Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych - INSTALACJE SOLARNE lub FOTOWOLTAICZNE, Pompy ciepła CWU lub CO, Pompy ciepła do ogrzewania mieszkania i kotły na biomasę.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w projekcie Mieszkańca, zameldowanego na terenie Gminy, jest w szczególności:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Wisła,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
  • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
  • dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy Wisła, należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę Wisła,
  • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Wisła umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę Wisła wsparcia,
  • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety z deklaracją uczestnictwa (do pobrania od 09.01.2018 r.).

Procedura postępowania:

Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę wraz z deklaracją w Urzędzie Gminy Wisła zgodnie z REGULAMINEM w terminie od 09.01.2018 r. do 25.01.2018 r.

Ankieta, deklaracja oraz regulamin będą dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wiśle lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu (biuro podawcze, pokój 207) od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu i zużycia energii elektrycznej
(w oparciu o rachunki za energie elektryczną za rok ubiegły) zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Wisła przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również do udziału w spotkaniu informacyjnym dla wszystkich zainteresowanych Mieszkańców, które odbędzie się 15 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle. Spotkanie poprowadzi wykonawca, który odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej projektu – firma ENVITERM S.C. Dominika Ziaja, Dawid Zielonka.